GRENKE portaalit

Käytä pikalinkkiä päästäksesi tarkastelemaan omia tietojasi.

 

GRENKE kumppaniportaali

GRENKE asiakasportaali

 

Tietoja tietosuojasta

 

Seuraavassa tietosuojaa koskevassa tekstissä on yleiskatsaus siitä, miten tietojasi kerätään ja käsitellään.

 

Yleiskatsauksella haluamme kertoa sinulle, miten käsittelemme henkilötietojasi ja millaisia tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisia oikeuksia sinulla on.  Tarkemmat käsiteltävät tiedot ja niiden käyttö riippuvat olennaisesti pyydetyistä ja hyväksytyistä palveluista.

 

1. Kuka vastaa tietojen käsittelystä ja keneen otan yhteyttä sitä koskevissa asioissa? 

 

Yhteystiedot: 

GRENKELEASING Oy

Headquarters Vantaa

Karhumäentie 3

01530 Vantaa

Finland

 

Voit ottaa yhteyttä yrityksemme tietosuojavaltuutettuun osoitteella:

GRENKELEASING Oy

Headquarters Vantaa

Karhumäentie 3

01530 Vantaa

Finland

 

2. Mitä lähteitä ja tietoja käytämme?

 

Käsittelemme henkilötietoja, joita saamme asiakkailtamme liikesuhteemme kautta. Jos palvelujemme tarjoaminen sitä vaatii, käsittelemme henkilötietoja, jotka meillä on lupa hankkia julkisesti käytettävissä olevista lähteistä (esim. luettelot velallisista, maarekisteri, yritys- ja yhdistysrekisteri, lehdistö, Internet) tai jotka on lähetetty meille myyntikumppaneiltamme tai muilta kolmansilta osapuolilta (esim. luottolaitos) hyväksyttävästä syystä. Keskeisiä henkilötietoja ovat seuraavat tiedot: 

 • henkilöön viittaavat tiedot (nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus)
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • tunnistetiedot (esim. henkilötunnus)
 • todentamistiedot (esim. allekirjoitusnäyte)
 • tilaustiedot (esim. maksumääräys)
 • sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi kerättävät tiedot (esim. myyntitiedot maksutapahtumista)
 • tiedot asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta (esim. luottotiedot, pisteytys-/luokitustiedot, varojen alkuperä)
 • mainonta- ja myyntitiedot (mukaan lukien mainontapisteet), asiakirjatiedot (esim. neuvottelupöytäkirja) 

 

ja muut edellä luetellun luokituksen kaltaiset tiedot.


3. Miksi käsittelemme tietojasi (käsittelyn tarkoitus) ja millä laillisilla perusteilla?


Käsittelemme henkilötietoja eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten ja Saksan tietosuojalain (BDSG) mukaisesti: 

 

a. Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (GDPR:n 6 artiklan (1 b) kohta) 


Tietoja käsitellään rahoituspalvelusopimusten tarjoamiseksi asiakkaillemme tai pyynnöstäsi toimiin ryhtymiseksi ennen sopimuksen tekemistä. Tietojen käsittelyn tarkoitus liittyy ensisijaisesti itse tuotteeseen (esim. leasing ja factoring), ja se voi sisältää tarvearviointia, konsultointia ja liiketoimien toteuttamista. Lisätietoja tarkoituksista, joihin tietoja käytetään, on asianomaisissa sopimusasiakirjoissa ja -ehdoissa. 

 

b. Osana etujen tasapainottamista (GDPR:n 6 artiklan (1 f) kohta)


Sopimuksen täytäntöönpanemisen lisäksi käsittelemme tietojasi tarvittaessa myös omien oikeutettujen etujemme ja kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen turvaamiseksi, koskien erityisesti seuraavia:

 

Konsultointi ja tietojen jakaminen luottolaitosten (esim. SCHUFA) kanssa luotto- ja maksuhäiriöriskien määrittämiseksi

 

Tarkoituksena tarkistaa luotto- ja maksuhäiriöriskit sekä suojata itseämme rikollisilta toimilta annamme D-CRIF Bürgel GmbH:lle, jonka osoite on Radlkoferstraße 2, 81373 München, pyyntöön ja hakijaan liityviä tietoja. CRIF Bürgel GmbH antaa sinusta tallennetut tiedot käyttöömme DSPortal-portaalissa (Deutsches Schutz Portal) edellyttäen, että olemme esittäneet vakuuttavan näytön siitä, että tätä koskeva etumme on oikeutettu. Lisäksi lähetämme kerättyjä henkilötietoja pyynnöstä tämän liikesuhteen toteuttamista ja päättämistä varten sekä tietoja sellaisesta käytöstä, joka ei ole sopimuksen mukaista tai joka on vilpillistä, SCHUFA Holding AG:lle, osoite Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, ja Boniversum GmbH:lle, osoite Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss. Näiden tietojen laillinen peruste on GDPR:n 6 artiklan (1 b) kohta ja (1 f) kohta. Muita laillisia perusteita tietojen lähettämiseksi CRIF Bürgel GmbH:lle ovat Saksan pankkilain (KWG) 25h pykälä ja GDPR:n 6 artiklan (1 a) kohta. GDPR:n 6 artiklan (1 f) kohtaa saa käyttää perusteena tietojen lähettämiselle vain, jos se on tarpeen pankkimme tai kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen turvaamiseksi eikä syrjäytä sen henkilön etuja tai perusoikeuksia ja perusvapauksia, jonka henkilötietoja tarvitsee suojata. Tietoja jaetaan luottolaitosten kanssa myös lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarkistettaessa asiakkaiden luottotietoja (Saksan siviililain 505a ja 506 pykälät, Saksan pankkilain 18a pykälä). Tältä osin et vapauta meitä pankkisalaisuudesta. Luottolaitokset käsittelevät saamiaan tietoja ja myös käyttävät niitä profiilin luomiseen (pisteytys) tarjotakseen sopimuskumppaneille ETA-alueella ja Sveitsissä ja tarvittaessa muissa kolmannen osapuolen maissa (edellyttäen, että Euroopan komissiolta on tähän riittävyyttä koskeva päätös) tietoja, jotta he voivat mm. arvioida luonnollisten henkilöiden luottokelpoisuutta. Lisätietoja luottolaitosten suorittamista toimista GDPR:n 14 artiklassa kuvatulla tavalla on vastaavasta laitoksesta annetuissa tiedoissa liitteenä (SCHUFAn tietolomake, Infoscoren tietolomake, Creditreform Boniversumin tietolomake, CRIFBÜRGELin tietolomake), tai seuraavissa linkeissä:

 • Schufa Holding AG: www.schufa.de/datenschutz 
 • Creditreform Boniversum GmbH: www.boniversum.de/EU-DSGVO 
 • Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co KG: www.crifbuergel.de/de/datenschutz 

 

Tarvevaatimusmenetelmien tarkistus ja optimointi suoramyyntitarkoitukseen

 

Mainonta tai markkinointi- ja mielipidetutkimus, jos et ole vastustanut tietojesi käyttöä

 

Oikeudellisten vaateiden ajaminen ja vastine oikeudellisissa riidoissa

 

Tietoturvan takaaminen ja tietoteknisten toimien suojaaminen yrityksessämme

 

Rikollisen toiminnan torjuminen ja selvittäminen

 

Videovalvonta kansallisen viranomaistoiminnan säilyttämiseksi ja todisteiden keräämiseksi hyökkäyksen ja petoksen tapahtuessa (ks. Saksan tietosuojalain (BDSG 4 pykälä)• Rakennuksen ja laitoksen turvatoimet (esim. kulunvalvonta)

 

Toimet kansallisen viranomaistoiminnan takaamiseksi

 

Liikkeenjohdolliset toimet sekä toimet tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi


c. Suostumuksesi perusteella (GDPR:n 6 artiklan (1 a) kohta) 


Jos olet antanut meille hyväksyntäsi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyjä tarkoituksia varten (esim. tietojen välittäminen eteenpäin konsernin sisällä, maksutapahtumatietojen arviointi markkinointitarkoituksiin), tämä käsittely on laillista antamasi suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Tämä koskee myös ennen 25. toukokuuta 2018 eli GDPR:n voimaantulopäivää vastaanotettujen suostumusilmoitusten peruutusta. Suostumuksen peruutus ei vaikuta peruutukseen mennessä käsiteltyjen tietojen laillisuuteen.

 

d. Lain säännösten (GDPR:n 6 artiklan (1 c) kohta) tai yleisen edun (GDPR:n 6 artiklan (1 e) kohta) perusteella


Meidän on lisäksi täytettävä erilaisia lainsäädännön vaatimuksia (ts. Saksan pankkilain, rahanpesulain ja verolakien ehdot) ja pankkien valvontamääräyksiä (esim. Euroopan keskuspankki, Euroopan pankkiviranomainen, Deutsche Bundesbank ja liittovaltion rahoitusvalvontaviranomainen). Syitä tietojen käsittelyyn ovat luottokelpoisuuden tarkistaminen, henkilöllisyyden ja iän vahvistaminen, petoksen ja rahanpesun estäminen, verolain asettamien tarkistus- ja ilmoitusvaatimusten täyttäminen sekä riskien arviointi ja hallinta.

 

4. Kuka saa tietojani?

 

Pääsyn tietoihisi saavat yritystemme toimipaikat, jotka tarvitsevat käyttöönsä tietosi, jotta voimme täyttää sopimukselliset ja lainsäädännölliset vaatimukset. Myös käyttämämme palveluntarjoajat ja edustajat voivat saada käyttöönsä tietoja näihin tarkoituksiin, jos he säilyttävät pankkisalaisuuden. Tällaisia yrityksiä ovat luotonantopalvelu-, tietotekniikkapalvelu-, logistiikka-, tulostuspalvelu-, televiestintä-, perintä-, neuvonta-, konsultointi-, myynti- ja markkinointialan yritykset. Ota huomioon, että meidän on pidettävä kaikki asiakkaita koskevat pankkisektorin tiedot ja tietämämme arvot salassa (pankkisalaisuus), kun välitämme tietoja eteenpäin yrityksemme ulkopuolisille vastaanottajille. Meillä on lupa välittää tietoja sinusta vain, jos lain säännökset sitä vaativat, jos olet antanut meille siihen suostumuksesi tai jos meillä on valtuudet antaa pankkitietoja. Henkilötietojen mahdollisia vastaanottajia näiden ehtojen perusteella ovat (esimerkiksi):

 • julkiset elimet ja laitokset (esim. Deutsche Bundesbank, liittovaltion rahoitusvalvontaviranomainen, Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan keskuspankki, veroviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset), jos siihen on lakisääteinen tai virallinen velvoite 
 • muut luotto- ja rahoituspalvelujen tarjoajat tai vastaavat laitokset, joille lähetämme henkilötietoja säilyttääksemme liikesuhteen kanssasi (esim. kirjeenvaihtajapankit ja luottolaitokset riippuen sopimuksesta) 
 • muut konsernimme yritykset, jotka ovat mukana riskienhallintaprosessissa lakisääteisen tai virallisen vaatimuksen vuoksi.

 

Esimerkkejä muista tietojen vastaanottajista ovat toimipaikat, joille olet antanut suostumuksesi tietojen lähettämiseen ja jotka olet vapauttanut pankkisalaisuudesta sovitusti tai suostumuksesi kautta. 

 

5. Lähetetäänkö tietoja kolmanteen maahan tai jollekin kansainväliselle organisaatiolle?


Tietoja lähetetään Euroopan unionin ulkopuolella oleviin valtioihin (”kolmannet maat”), jos

 • se on tarpeen tilaustesi hoitamiseksi (esim. maksumääräykset) 
 • laki vaatii sitä (esim. ilmoitus on verolakien mukaan pakollista) tai 
 • olet antanut meille suostumuksesi lähettämiseen. 

 

6. Miten tietojani käsitellään verkkosivustossa?


Ellei toisin mainita, käsittelemme tietojasi verkkosivustossamme pyyntösi käsittelemiseksi (GDPR:n 6 artiklan (1b) kohta) tai oikeutettujen etujemme vuoksi (GDPR:n 6 artiklan (1f) kohta) vain seuraavasti: 

 

a. Käyttötiedot

 

Aina kun käytät sivua tai tiedostoa, yleiset tiedot tallennetaan automaattisesti lokitiedostoon tällä menettelyllä. Tiedot tallennetaan vain järjestelmään liittyviä ja tilastollisia tarkoituksia varten tai merkiksi rikollisesta toiminnasta tietyissä poikkeustapauksissa. Käytämme näitä tietoja verkkosivustomme parantamiseen ja sellaisen sisällön esittämiseen, joka vastaa eri verkkosivustoissa ja päätelaitteilla ilmaisemiasi kiinnostuksenkohteita. Käyttötietoja ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin osana tätä prosessia. Jos päätät lähettää meille tietojasi, ne varmistetaan optimaalisesti niiden syötön aikana. Sama koskee järjestelmäämme tallennettuja tietoja. Tallennamme IP-osoitteesi turvallisuussyistä. Osoite voidaan hakea, jos siihen on olemassa oikeutettu etu. Emme luo selainhistoriaa. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille eikä arvioida muutoin, ellei siihen ole lainmukaista velvoitetta.

Tarkemmin sanottuna jokaisesta käsittelypyynnöstä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • käytetty päätelaite
 • käytetyn tiedoston nimi
 • pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • aikavyöhyke
 • siirretyn tiedon määrä
 • ilmoitus, onnistuiko pyyntö
 • käytetyn verkkoselaimen tyypin kuvaus
 • käytetty käyttöjärjestelmä
 • aiemmin vierailtu sivu
 • palveluntarjoaja
 • käyttäjän IP-osoitteet

 

b. Yhteydenotto/pyynnöt

 

Jos otat meihin yhteyttä (esim. yhteenottolomakkeita käyttäen), tallennamme tietosi pyyntösi käsittelemiseksi ja mahdollista myöhempää kirjeenvaihtoa varten. Kaikki tiedot poistetaan, kun pyyntösi on käsitelty. Tämä ei koske tietoja, joiden säilyttämistä lainsäädäntö tai muu vastaava vaatii.

 

c. Rekisteröinti

 

Käytämme meille annettuja tietoja vain rekisteröinnin aikana, jotta verkkosivustomme käyttö on mahdollista. Keräämme rekisteröinnin yhteydessä seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • käyttäjätunnus
 • salasana

 

d. Uutiskirje


Jos annat suostumuksesi (GDPR:n 6 artiklan (1a) kohta), tiedotamme sinulle mielellämme viimeaikaisista tapahtumista uutiskirjeellämme.

Uutiskirjeen saamiseksi sinun on annettava nimesi ja sähköpostiosoitteesi, ja voit myös antaa vapaaehtoisesti muita tietoja. Kun olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle sähköpostiviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinun on varmennettava antamasi sähköpostiosoite napsauttamalla viestissä olevaa vahvistuslinkkiä. Tallennamme tietosi vain uutiskirjeemme lähettämistä varten. Tallennamme myös IP-osoitteesi ja rekisteröintisi päivämäärän todisteeksi rekisteröitymisestä uutiskirjeen tilaajaksi mahdollisia epäselviä tapauksia varten.

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeen lopussa olevaa Peruuta tilaus -linkkiä. 

 

e. Evästeiden käyttö

 

Jotta käynti verkkosivustossamme on miellyttävä kokemus ja jotta tiettyjen ominaisuuksien käyttö on mahdollista, käytämme evästeitä. Evästeet ovat pienikokoisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi. Jotkin käyttämistämme evästeistä poistetaan selainistunnon lopuksi, ts. kun suljet selaimesi (istuntoevästeet). Jotkin toiset evästeet säilyvät laitteellasi, ja niiden ansiosta tunnistamme tai kumppaniyrityksemme tunnistavat selaimesi, kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustossamme (pysyvät evästeet). Evästeet eivät mahdollista muihin tietokoneellasi oleviin tiedostoihin pääsyä eivätkä saa selville sähköpostiosoitettasi. Useimmissa selaimissa on sellaiset asetukset, jotka hyväksyvät evästeet automaattisesti. Jos evästeiden vakioasetukset tallennetaan selaimeesi, kaikki prosessit etenevät taustalla sinun huomaamattasi. Voit kuitenkin muuttaa näitä asetuksia ja määrittää selaimesi niin, että saat tiedon, kun evästeitä käytetään ja voit päättää tapauskohtaisesti niiden hyväksymisestä tai kieltää yleisesti evästeiden käytön tietyissä tapauksissa.

Jos rajoitat evästeiden käyttöä, myös verkkosivustomme jotkin yksittäiset ominaisuudet saattavat toimia rajoitetusti.

 

f. Kävijäseuranta Piwikiä käyttäen

 

Meillä on oikeutettu etu (ts. etu, joka koskee verkkosivustomme analysointia, optimointia ja kustannustehokasta käyttöä GDPR:n 6 artiklan (1f) kohdan tarkoittamassa merkityksessä) käyttää Piwikiä, joka on käyttäjien pääsyä tilastollisesti arvioiva avoimen lähdekoodin ohjelmisto. IP-osoitteesi lyhennetään ennen sen tallentamista. Piwik käyttää evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneille ja jotka mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat analysoida tämän verkkopalvelun käyttöä. Tänä aikana käyttäjille voidaan luoda käyttöprofiileja salanimellä. Evästeen luoma tämän verkkopalvelun käyttöäsi koskeva tieto tallennetaan palvelimellemme, eikä sitä välitetä kolmansille osapuolille. Voit kieltää näiden tietojen käsittelyn seuraavasti:

 
 

g. Upotetut YouTube-videot


Oikeutettujen etujemme mukaisesti upotamme verkkosivustoomme YouTube-videoita. Ne tallennetaan osoitteeseen www.youtube.com, ja niitä voi katsella suoraan verkkosivustossamme. Jos käyt verkkosivustossa, YouTubelle ilmoitetaan, että olet avannut verkkosivustomme asianomaisen sivun. Lisäksi siirretään 6 a) pykälässä kuvatut tiedot. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko sinulla YouTube-tili, jolle olet kirjautunut sisään. Jos olet kirjautunut Googleen, tietosi liitetään suoraan tiliisi. Jos et halua tietoja yhdistettävän YouTube-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos, ennen kuin napsautat painiketta. YouTube tallentaa tietosi käyttäjäprofiiliksi ja käyttää tietojasi markkinointiin, markkinointitutkimuksen tekemiseen ja/tai verkkosivustonsa räätälöimiseen. Tietojasi arvioidaan tällä tavalla (vaikka et ole kirjautunut sisään), jotta sinulle voidaan tarjota henkilökohtaista mainontaa ja ilmoittaa sosiaalisen median muille käyttäjille toiminnastasi verkkosivustossamme. Sinulla on oikeus kieltää tällaisten käyttäjäprofiilien luominen. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, sinun on otettava yhteyttä YouTubeen. Lisätietoja tietojen keräämisen laajuudesta ja tarkoituksesta sekä YouTuben suorittamasta käsittelystä on yksityisyyden suojaa koskevissa periaatteissa. Niissä on myös lisätietoja oikeudestasi peruuttaa suostumus ja tietoja selaimen konfiguroinnista yksityisyytesi suojaamiseksi, ks. policies.google.com/privacy. Google käsittelee henkilötietojasi myös Yhdysvalloissa, ja se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield -järjestelmää. 

 

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

 

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sopimukseen ja lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Huomaa, että liikesuhteemme on jatkuva velvoite, joka on luotu vuosiksi. Jos tietoja ei enää tarvita sopimukseen ja lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi, ne poistetaan määräajoin, ellei väliaikaista lisäkäsittelyä tarvita seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tietojen säilyttämisvelvollisuuden täyttäminen vero- ja kauppalainsäädännön mukaisesti, ts. Saksan kauppaoikeuden (HGB), yleisen verolain (AO), Saksan pankkilain (KWG), rahanpesulain (GwG) ja Saksan arvopaperikauppalain (WpHG) mukaisesti. Nämä lait vaativat tietojen säilyttämistä/dokumentointia 2–10 vuotta.
 • Todisteen säilyttäminen sovellettavien lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaisesti.  Saksan siviililain (BGB) 195 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti näiden vanhentumisaikojen kesto voi olla jopa 30 vuotta, vaikkakin tavanomainen aika on kolme vuotta.

 

8. Mitä tietosuojaoikeuksia minulla on?

 

Jokaisella, jonka kanssa olemme tekemisissä, on oikeus

 • tiedonsaantiin GDPR:n 15 artiklan mukaan, 
 • tietojen oikaisuun GDPR:n 16 artiklan mukaan, 
 • tietojen poistamiseen GDPR:n 17 artiklan mukaan, 
 • tietojen käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n 18 artiklan mukaan, 
 • tietojen käytön vastustamiseen GDPR:n 21 artiklan mukaan 
 • ja tiedonsiirto-oikeus GDPR:n 20 artiklan mukaan. 

 

Saksan tietosuojalain (BDSG) 34 ja 35 pykäliä sovelletaan henkilötietojen tiedonsaanti- ja tiedonpoistamisoikeuksiin. Jokaisella on myös oikeus valittaa vastaavalle tietosuojavalvontaviranomaiselle (GDPR:n 77 artiklan mukaan BDSG:n 19 pykälän yhteydessä). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme henkilötietojasi. Tämä koskee myös ennen 25. toukokuuta 2018 eli GDPR:n voimaantulopäivää vastaanotettujen suostumusilmoitusten peruutusta. Huomaa, että tämä peruutus koskee tietoja peruutuksen tekemisestä eteenpäin. Se ei siis koske ennen peruutusta käsiteltyjä tietoja.

 

9. Onko minun annettava tietoja?

 

Sinun on annettava meille sellaiset henkilötiedot, joita tarvitsemme liikesuhteen solmimiseksi ja ylläpitämiseksi ja siihen liittyvien vaadittavien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai kun laki vaatii meitä keräämään kyseiset tiedot. Ilman näitä tietoja emme tavallisesti pysty tekemään sopimusta kanssasi tai toimeenpanemaan sopimusta. Erityisesti rahanpesuvaatimusten mukaan meidän on varmennettava henkilöllisyysasiakirjasi, ennen kuin ryhdymme liikesuhteeseen kanssasi, sekä selvitettävä ja tallennettava nimesi, syntymäpaikkasi ja -aikasi, kansallisuutesi, osoitteesi ja tunnistetietosi. Sen varmistamiseksi, että pystymme täyttämään tämän velvoitteen, sinun on annettava meille tarvittavat tiedot ja asiakirjat rahanpesulain mukaisesti ja ilmoitettava meille välittömästi mahdollisista muutoksista liikesuhteemme aikana. Jos et anna meille tarvittavia tietoja ja asiakirjoja, meillä ei ole lupaa solmia tai jatkaa liikesuhdetta.

 

10. Miten laajalti päätöksenteko automatisoidaan?

 

Liikesuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi emme käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa GDPR:n 22 artiklan mukaisesti. Jos käytämme tätä menettelyä yksittäistapauksissa, kerromme siitä sinulle erikseen, jos laki niin vaatii.

 

11. Teettekö profilointia? 

 

Automatisoimme tietojesi käsittelyn joissakin tapauksissa tarkoituksenamme arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi (profilointi). Käytämme profilointia seuraavissa tapauksissa (esimerkiksi):

 • Oikeudellisten ja sääntelyllisten vaatimusten vuoksi olemme velvollisia taistelemaan omaisuuttamme vaarantavaa rahanpesua sekä terrorismin ja rikollisen toiminnan rahoittamista vastaan. Tietoja myös arvioidaan (mukaan lukien maksutapahtumat). Näitä toimenpiteitä käytetään sinun suojaamiseksesi.
 • Käytämme arviointityökaluja tarjotaksemme sinulle tuotteita koskevaa kohdennettua tietoa ja neuvontaa. Tämä mahdollistaa viestinnän ja mainonnan (mukaan lukien markkinointi- ja mielipidetutkimus) juuri sinun tarpeitasi vastaavalla tavalla.
 • Käytämme pisteytystä, kun arvioimme luottokelpoisuuttasi. Tämä menettely laskee todennäköisyyden sille, että asiakas hoitaa maksuvelvoitteensa sopimuksen mukaisesti. Laskenta ottaa huomioon esimerkiksi ansiokyvyn, menot, olemassa olevat velat, työsuhteen, työnantajan, palveluksessaolon pituuden, kokemuksen aiemmista liikesuhteista, sopimuksen mukaisesti tapahtuneen aiempien lainojen takaisinmaksun sekä tiedot luottolaitoksilta. Pisteytys perustuu kokeiltuun ja testattuun akkreditoituun matemaattiseen ja tilastolliseen menetelmään. Lasketut vertailuarvot auttavat meitä tuotteiden myyntiä koskevassa päätöksenteossa ja ottavat huomioon rutiininomaiset riskienhallintamenetelmät. 
 

Tietoja GDPR:n 21 artiklan mukaisesta kielto-oikeudestasi

 

1. Kielto-oikeus yksittäisissä tapauksissa 

 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojesi mikä tahansa käsittely GDPR:n 6 artiklan (1 e) kohdan (tietojen käsittely yleisen edun mukaisesti) ja GDPR:n 6 artiklan (1 f) kohdan (tietojen käsittely etujen tasapainottamiseksi) perusteella syistä, jotka liittyvät omaan tilanteeseesi. Tätä sovelletaan myös GDPR:n 4 artiklan 4 kohdan merkityksessä. Jos kiellät henkilötietojen käytön, emme käsittele niitä enää, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelylle on laillisesti pakottavat syyt, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittelyn tarkoitus ole ajaa, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita. 

 

2. Oikeus kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksessa

 

Yksittäistapauksissa käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käyttö tällaisiin tarkoituksiin. Tämä koskee myös profilointia, jos se liittyy tämäntyyppiseen suoramarkkinointiin. Jos kiellät henkilötietojesi käytön suoramarkkinointiin, emme enää käytä henkilötietojasi kyseiseen tarkoitukseen.

Kielto voi olla missä muodossa tahansa, mutta se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen aina kun mahdollista: 

 

GRENKELEASING Oy

Headquarters Vantaa

Karhumäentie 3

01530 Vantaa

Finland